Regulamin serwisu CastingPro

 

 

I. Wstęp

Dziękujemy za Twoją obecność w serwisie CastingPro.pl!

CastingPro.pl to Serwis, który oferuje szeroko zakrojoną współpracę pomiędzy doświadczonymi Twórcami i Artystami reprezentowanymi przez Agencję, zapewniając obu stronom fachową opiekę na każdym etapie wyboru obsady aktorskiej. Od teraz profesjonalny casting jest na wyciągnięcie ręki!

Dla Twórców współpraca z Serwisem CastingPro to nie tylko fachowe wsparcie ze strony pracowników Serwisu w procesie budowania obsady, ale też indywidualny dostęp do obszernej bazy Artystów, których wyszukiwanie w Serwisie po określonych kryteriach jest szybkie i intuicyjne.

Z kolei Wykonawcy dzięki rejestracji w Serwisie CastingPro zyskują możliwość uczestniczenia w castingach „skrojonych na miarę”, a dzięki profesjonalnym zdjęciom i materiałom video znajdującym się w Serwisie, mają większą szansę na udział w wielu ciekawych produkcjach.

Poniższy Regulamin jest bardzo ważny, ponieważ:

 • Omawia Twoje prawa w serwisie CastingPro
 • Przedstawia możliwości i korzyści, które daje serwis CastingPro
 • Wyjaśnia, jakich zgód nam udzielasz, korzystając z serwisu CastingPro
 • Opisuje zasady, których należy przestrzegać, korzystając z serwisu CastingPro

 

II. Definicje

 • SERWIS CastingPro – platforma internetowa należąca do Agencji Acordeon skierowana do Twórców (Reżyserów, Producentów, Agencji Reklamowych i innych podmiotów związanych z produkcją materiałów wizualnych/audiowizualnych) i Wykonawców (Aktorów, Epizodystów, Tancerzy, Modeli, Muzyków) usprawniająca proces wyboru obsady aktorskiej do danego projektu. Przy pomocy zaawansowanych narzędzi wyszukiwania, jakie posiada Serwis, dobór osób o określonych cechach czy umiejętnościach jest szybki i wysoce selektywny. Funkcje serwisu pozwalają na tworzenie przez Twórców projektów castingowych zawierających Profile Wykonawców spełniających kryteria danego projektu filmowego/reklamowego/fotograficznego.
 • TWÓRCA – podmiot prawny/osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zajmująca się doborem obsady aktorskiej do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych, reklamowych, widowisk lub reklam.
 • KONTO TWÓRCY W SERWISIE – konto w Serwisie utworzone przez Twórcę na podstawie informacji i materiałów przesłanych lub udostępnionych w innej formie dobrowolnie przez Twórcę i zweryfikowane pozytywnie przez Administratora Serwisu. Posiadanie pozytywnie zweryfikowanego profilu Twórcy w Serwisie daje dostęp m.in. do pełnych profili Wykonawców, zaawansowanej wyszukiwarki, umożliwia tworzenie list castingowych i projektów oraz zarządzanie nimi, a także uprawnia do otrzymania dodatkowych funkcjonalności dedykowanych wyłącznie kontom Twórców.
 • WYKONAWCA – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Aktorem, Epizodystą, Tancerzem, Modelem, Muzykiem.
 • WYKONAWCA NIEPEŁNOLETNI – osoba niepełnoletnia, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych będąca Aktorem, Epizodystą, Tancerzem, Modelem, Muzykiem. W jej imieniu działa przedstawiciel ustawowy – osoba, która na mocy przepisów prawa może dokonywać czynności prawnych w imieniu dziecka – Wykonawcy niepełnoletniego. Przedstawicielem ustawowym może być jedno z rodziców, pod warunkiem, że posiada pełnię praw rodzicielskich, które nie zostały mu ograniczone w zakresie objętym daną czynnością prawną. W przypadku pełnienia władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Prawo do reprezentowania dziecka ma każdy z rodziców sprawujący władze rodzicielską.
 • PROFIL WYKONAWCY W SERWISIE – konto w Serwisie utworzone przez pracownika CastingPro.pl i Agencji Acordeon na podstawie informacji i materiałów przesłanych lub udostępnionych w innej formie dobrowolnie przez Wykonawcę. Warunkiem utworzenia konta jest pozytywna weryfikacja danych, materiałów video, audio oraz pozytywna opinia Pracownika Działu Rekrutacji serwisu CastingPro.pl. Posiadanie zweryfikowanego pozytywnie profilu Wykonawcy w Serwisie pozwala Wykonawcy na dostęp do wybranych treści i funkcji serwisu.
 • BAZA PROFILI – zbiór Danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora Serwisu za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usług Serwisu.
 • UŻYTKOWNIK SERWISU – nazwa ogólna odnosząca się zarówno do Twórcy, jak i Wykonawcy.
 • UŻYTKOWNIK NIEZALOGOWANY – użytkownik nieposiadający konta w serwisie CastingPro, mający dostęp do podstawowej publicznej zawartości Serwisu.
 • PUBLICZNA ZAWARTOŚĆ SERWISU – podstawowa wersja serwisu dostępna dla wszystkich użytkowników niezalogowanych.
 • LISTA „WYKAZ RÓL” – zbiór Profili Wykonawców spełniających określone kryteria, utworzona przez Twórcę lub Agencję i dedykowane danemu projektowi castingowemu.
 • AGENCJA – Agencja działająca pod nazwą Acordeon Ewa Armiak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kierbedzia 4, kod pocztowy 00-728, NIP 7591461959, to podmiot prawny zajmujący się reprezentowaniem Wykonawców oraz świadczeniem profesjonalnych usług na rzecz Wykonawcy polegających na promowaniu wizerunku Wykonawcy oraz wszechstronnym reprezentowaniu jego interesów w zakresie pośredniczenia przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów związanych z udziałem w produkcjach filmowych, telewizyjnych i reklamowych m.in. poprzez Serwis CastingPro.
 • DANE OSOBOWE – to, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), (dalej jako „RODO”), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są w szczególności imię i nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego, numer identyfikacji podatkowej NIP, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, przebieg edukacji oraz zatrudnienia, numer rachunku bankowego, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail oraz tzw. dane biometryczne takie jak wzrost, waga, wymiary, wizerunek twarzy, narodowość, a także informacje związane z konkretną działalnością Serwisu CastingPro czyli typ urody, znaki szczególne, typ sylwetki, uprawnienia, umiejętności (aktorskie, językowe, muzyczne, sportowe, taneczne), demo aktorskie, showreel, próbki głosu, filmografia.
 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTRATOR SERWISU – Agencja Acordeon Ewa Armiak, która jest właścicielem Serwisu CastingPro.
 • USŁUGA – wszelkie czynności wykonywane w ramach Umowy i świadczone przez Serwis na rzecz Użytkowników – Twórców oraz Wykonawców.
 • UMOWA – umowa o świadczenie usług zawarta drogą elektroniczną między Użytkownikiem Serwisu a Serwisem CastingPro z chwilą pozytywnego zakończenia procesu Rejestracji, przez co należy rozumieć aktywowanie przez Serwis indywidualnego profilu (PROFIL TWÓRCY lub PROFIL WYKONAWCY) umożliwiającego korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 • PLIKI COOKIES – niewielkie informacje („ciasteczka”) wysyłane przez Serwis w trakcie odwiedzania Serwisu przez Użytkownika i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego Użytkownik korzysta do przeglądania strony internetowej Serwisu. Pliki Cookies nie służą do ustalenia tożsamości czy identyfikacji danej osoby, „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę Serwisu.
 • REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin serwisu CastingPro.

 

III. Techniczne warunki korzystania z serwisu

Wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis:

 • połączenie z siecią Internet;
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia mobilnego dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies;
 • posiadanie konta poczty e-mail.

Korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może uniemożliwić korzystanie z Serwisu CastingPro lub spowodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu. CastingPro nie odpowiada za wszelkie opóźnienia w działaniu Serwisu leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

CastingPro zastrzega sobie prawo do:

 • czasowego wyłączania dostępności Serwisu w celach jego rozbudowy i konserwacji bez podania przyczyny i informowania użytkowników Serwisu;
 • zmian w możliwościach Serwisu i funkcjonalności Konta Użytkownika;
 • zakończenia świadczenia Usług poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu po uprzednim opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

 

IV. Zasady korzystania z serwisu

Warunkiem korzystania w pełni z możliwości serwisu CastingPro jest rejestracja Użytkownika oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu i polityki prywatności serwisu CastingPro. Proces rejestracji w Serwisie CastingPro polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza znajdującego się na stronie serwisu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Użytkownik serwisu otrzymuje e-maila z loginem i hasłem do swojego konta w serwisie CastingPro. Od tej chwili Użytkownik może w pełni korzystać z wszystkich narzędzi, które oferuje CastingPro w ramach przyznanego konta.

 1. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że utworzenie konta w Serwisie CastingPro nie następuje automatycznie. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez pracownika Działu Rekrutacji CastingPro, który decyduje o przypisaniu Użytkownikowi typu profilu. Serwis CastingPro zastrzega sobie prawo do odmowy pozytywnej weryfikacji danego konta bez podania przyczyny.
 2. Każdy z Użytkowników może posiadać tylko jedno pozytywnie zweryfikowane konto w Serwisie CastingPro.
 3. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazywane Serwisowi CastingPro w celu utworzenia Profilu w Serwisie są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne, a niedostarczenie takich informacji będzie stanowić naruszenie niniejszych warunków użytkowania i może skutkować natychmiastowym zamknięciem lub usunięciem profilu.
 4. Użytkownik oświadcza, że jest odpowiedzialny za aktualizację informacji, aby były prawdziwe, dokładne i aktualne.
 5. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Serwis CastingPro według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, może przeglądać, usuwać, przenosić, edytować, blokować dostęp lub odmówić publikacji w Serwisie jakichkolwiek treści dostarczonych przez Użytkownika. Efekt finalny ma w swoim założeniu promować użytkownika i przygotować profil w sposób zgody z oczekiwaniami klientów.
 6. Użytkownik przyjmuję do informacji, że treści, które Administrator Serwisu CastingPro uzna za obsceniczne, zniesławiające, naruszające prawo do prywatności lub naruszające jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu lub materiały niezgodne z prawem, obraźliwe lub w inny sposób nieodpowiednie w taki sposób, że naruszają zasady korzystania z Serwisu zostaną usunięte.
 7. Użytkownik oświadcza, że nie będzie :
 • używać nazwiska innej osoby z zamiarem podszywania się pod tę osobę;
 • korzystać z praw jakiejkolwiek osoby bez upoważnienia;
 • używać nazwy, którą Serwis, według własnego uznania, uzna za nieodpowiednią;
 • sprzedawać, przenosić ani przypisywać swojego konta innym Użytkownikom;
 • udostępniać swoich danych ani swojego profilu osobom trzecim.
 1. Wszelkie informacje o Użytkowniku Serwisu, w tym wszelkie informacje na temat zasad zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis CastingPro w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz wszelkie informacje przechowywane lub przekazywane w jakikolwiek sposób lub za pośrednictwem Serwisu podlegają Polityce Prywatności Serwisu CastingPro, którą opisuje punkt 7. niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik oraz Użytkownik Niezalogowany nie mogą używać treści zawartych w Serwisie CastingPro do opracowywania produktów lub usług związanych z danymi, tworzenia jakichkolwiek produktów bazodanowych lub do dostarczania danych. O ile nie zostało to odrębnie i wyraźnie udzielone na piśmie przez Serwis CastingPro, Użytkownik oraz Użytkownik Niezalogowany zgadzają się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie rozpowszechniać żadnych treści zawartych w Serwisie.
 3. Użytkownik Serwisu CastingPro nie może podejmować żadnych działań, które mogą w swoich skutkach narazić, ograniczyć lub ingerować we własność i prawa Serwisu, w odniesieniu do Serwisu CastingPro lub jakichkolwiek treści w nim zamieszczonych. Wykorzystywanie, kopiowanie, sprzedaż, leasing, wynajem, pożyczanie, dystrybucja, modyfikacja, pobieranie, tworzenie dzieł pochodnych lub publikowanie jakichkolwiek treści Serwisu lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych treści jest zabronione. Używanie botów, robotów, eksploratorów danych i wszelkich innych narzędzi automatycznego dostępu jest zabronione.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podszywanie się pod inną osobę lub podmiot, wszelkie sprzeczne z Regulaminem kopiowanie lub korzystanie z Serwisu lub jakichkolwiek treści w nim zawartych stanowi naruszenie niniejszych warunków użytkowania i jest zabronione. Naruszenie niniejszych zasad korzystania z Serwisu może skutkować natychmiastowym zablokowaniem dostępu i korzystania z Serwisu oraz może prowadzić do podjęcia działań prawnych przeciwko Użytkownikowi lub Użytkownikowi Niezalogowanemu.

Twórca w Serwisie CastingPro:

 • może uzyskać dostęp do zawartości profili Wykonawców i wykorzystać je wyłącznie na potrzeby realizowanego we współpracy z Serwisem CastingPro projektu castingowego;
 • nie może upubliczniać materiałów zamieszczonych w Serwisie, używać ich do celów innych niż wyraźnie wskazanych w Regulaminie, modyfikować, ingerować w materiały należące do Serwisu oraz przekazywać informacji zawartych w Serwisie podmiotom trzecim dla celów innych niż projekt castingowy realizowany za pośrednictwem Serwisu CastingPro;
 • nie może pozyskiwać lub gromadzić danych osobowych, w tym numerów telefonów, adresów, nazwisk, adresów e-mail lub wszelkich innych informacji o Wykonawcach np. materiały wizualne i audiowizualne, do celów innych niż projekt castingowy realizowany za pośrednictwem Serwisu CastingPro.

Wykonawca w Serwisie CastingPro:

 • wyraża zgodę na reprezentowanie interesów Wykonawcy przez Właściciela Serwisu Agencję Acordeon przy projektach oferowanych przez Serwis;
 • ma dostęp tylko do swojego profilu w serwisie CastingPro pod adresem http://castingpro.pl/panel/ i nie ma wglądu w profile innych Wykonawców z wyjątkiem podstawowej, publicznej zawartości Serwisu;
 • ma możliwość aktualizacji swojego profilu w tym aktualizacji danych osobowych, umiejętności, doświadczenia oraz materiałów multimedialnych poprzez przesłanie ich przez formularz znajdujący się w profilu. Przesłane aktualizacje są weryfikowane i wymagają akceptacji pracownika CastingPro;
 • ma możliwość kontaktu z Agencją poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny;
 • przyjmuje do wiadomości, że pracownicy CastingPro przypisują kategorie profilu Wykonawcy w celu najlepszego dopasowania do oczekiwań Użytkowników.

 

V. Opłaty

 1. Założenie konta i korzystanie z serwisu CastingPro jest bezpłatne.
 2. Opłata prowizyjna od Wykonawcy obowiązuje z tytułu świadczonych usług w momencie uzyskania i podjęcia zlecenia przez Wykonawcę. Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie ustalana przed przyjęciem każdego zlecenia przez Wykonawcę oraz będzie określona w umowie z Wykonawcą.

 

VI. Rodzaje usług oferowanych w serwisie

Dla Twórców:

 • dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki i Profili Wykonawców (foto, video, szczegółowe informacje o Wykonawcach i ich doświadczeniu scenicznym/aktorskim), przeglądanie i zapisywanie osób pasujących do danego projektu;
 • tworzenie indywidualnych list castingowych przy pomocy interaktywnych narzędzi Serwisu i zarządzanie nimi;
 • organizacja obsady przy pomocy zaawansowanych narzędzi wyszukiwania dostępnych w Serwisie;
 • kontakt z Wykonawcami za pośrednictwem Agenta;
 • możliwość przeprowadzenia castingu w studiu oraz castingu on-line.

Dla Wykonawców:

 • możliwość promocji wizerunku i umiejętności Wykonawcy;
 • tworzenie możliwości wzięcia udziału w projektach castingowych;
 • możliwość współpracy z profesjonalnymi Twórcami;
 • możliwość udziału w castingach w studiu oraz castingach on-line.

 

VII. Polityka prywatności

 1. Prywatność Użytkowników odwiedzających nasz Serwis jest dla nas bardzo ważna i jesteśmy zobowiązani do jej ochrony. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy, jednakże w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisie. Poniższa polityka prywatności wyjaśni, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez wyłącznego właściciela Serwisu CastingPro – Agencję Acordeon Ewa Armiak.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Acordeon Ewa Armiak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kierbedzia 4, kod pocztowy 00-728, NIP 7591461959.
 4. Serwis CastingPro przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników:
 • w przypadku Wykonawców:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres do korespondencji;
 3. płeć;
 4. datę urodzenia;
 5. dane biometryczne Wykonawcy takie jak: (I) wzrost, (II) waga, (III) wymiary, (IV) wizerunek (V) głos;
 6. narodowość;
 7. historia zatrudnienia lub realizowanych projektów;
 8. wykształcenie i odbyte szkolenia;
 9. stopień znajomości języków obcych;
 10. dorobek artystyczny;
 11. warunki współpracy z agencjami;
 12. uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi;
 13. numer telefonu;
 14. adres e-mail;
 • w przypadku Wykonawców Niepełnoletnich
 1. imię i nazwisko Wykonawcy;
 2. imię i nazwisko opiekuna prawnego;
 3. telefon kontaktowy opiekuna prawnego;
 4. datę urodzenia Wykonawcy;
 5. płeć Wykonawcy;
 6. dane biometryczne Wykonawcy takie jak: (I) wzrost, (II) waga, (III) wymiary, (IV) wizerunek, (V) głos;
 7. stopień znajomości języków obcych;
 8. numer telefonu;
 9. adres e-mail;
 • w przypadku Twórców:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres do korespondencji;
 3. numer telefonu;
 4. adres e-mail;
 5. nazwa firmy reprezentowanej przez Twórcę;
 6. wykonywana profesja.
 1. Dane Osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowychw związku z obsługą i funkcjonowaniem Serwisu. Dane Osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem Serwisu w celu:
 • rejestracji Użytkowników w naszej Bazie Profili;
 • realizowania założeń castingowych Serwisu;
 • usprawnienia działalności Serwisu;
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu i zgodności z przepisami prawa;
 • informowania o usługach CastingPro;
 • udostępniania w Serwisie przestrzeni reklamowej;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi CastingPro, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od CastingPro;
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie CastingPro;
 • odpowiedzi na reklamacje i skargi;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Serwisu danych osobowych jest wykonanie Umowy, której stroną jest Użytkownik Serwisu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. lit. b) RODO]. Ponadto Administrator dokonuje profilowania na podstawie Danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, w celu realizowania założeń castingowych Serwisu oraz usprawnienia działalności Serwisu [podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. lit. f) RODO].
 1. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników Serwisu, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatnie, stosownie oraz są ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane;
 • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, Danych Osobowych Użytkownika innym administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby Dane Osobowe były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
 1. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Administrator w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach Administrator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • W przypadku udostępniania danych osobowych, odbiorcami danych Twórcy będą:
 1. pracownicy i współpracownicy Administratora;
 2. osoby uczestniczące w procesie realizacji działań castingowych Serwisu
 3. właściwe organy państwowe na potrzeby dokonania stosownych rozliczeń, w przypadku konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w innych przypadkach, w których Administrator byłby do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów;
 4. zewnętrzny audytor zaangażowany przez Administratora (przetwarzanie na cele audytu).
 • W przypadku udostępniania danych osobowych, odbiorcami danych Wykonawcy będą:
 1. pracownicy i współpracownicy Administratora;
 2. osoby uczestniczące w procesie realizacji działań castingowych Serwisu, np. agencja reklamowa, Klient zlecający realizację filmu reklamowego, reżyser, asystent reżysera, producent, kierownik produkcji, koordynator, charakteryzator, fryzjer, stylista, kostiumograf, garderobiana, asystent;
 3. podmioty wspierające proces produkcji, np. księgowi, pracownicy ochrony, kierowcy;
 4. właściwe organy państwowe na potrzeby dokonania stosownych rozliczeń, w przypadku konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w innych przypadkach, w których Administrator byłby do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów;
 5. zewnętrzny audytor zaangażowany przez Administratora (przetwarzanie na cele audytu).
 1. Użytkownik ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych: na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał Administratorowi poprzez konto Użytkownika w Serwisie;
 2. sprostowania danych osobowych: w przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisie;
 3. przenoszenia danych: w określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od Administratora czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres e-mail) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Administrator nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych;
 5. usunięcia danych osobowych: Użytkownik może domagać się od Administratora usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług w ramach Serwisu);
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika;
 • Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego;
 • Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na piśmie do Ewy Armiak z dopiskiem: „Dane osobowe” bądź drogą elektroniczną na adres: iod@castingpro.pl.
 1. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie danych osobowych Użytkownika jest wymogiem umownym oraz warunkiem pełnego korzystania z Serwisu CastingPro. Brak podania danych uniemożliwiłby realizację powyższych założeń Serwisu i korzystanie z funkcji Serwisu jakie przysługują Użytkownikowi.
 1. Dane osobowe Użytkownika nie są poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres Umowy, w tym przez okres trwania i ochrony praw wynikających z Umowy, a także wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów podatkowych
  i rachunkowych, a później przez okres niezbędny do obrony istotnych interesów oraz roszczeń Administratora.

 

VIII. Prawa autorskie i prawa do dysponowania zawartością profilu Wykonawcy

 1. Wykonawca poprzez utworzenie w Serwisie profilu Wykonawcy zawierającego w szczególności wizerunek, imię, nazwisko i/lub pseudonim utrwalone na materiałach wizualnych i audiowizualnych Wykonawcy („materiały”), które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880) udziela Administratorowi Serwisu niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji Twórcom w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług przewidzianych niniejszym Regulaminem, bez ograniczeń czasowych i przestrzennych, na wykorzystywanie tych materiałów przez Administratora Serwisu w celach związanych z działalnością Serwisu, na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów – utrwalanie w pamięci komputera, serwerach, określoną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie rozpowszechniania materiałów – publiczne udostępnianie, odtwarzanie i wyświetlanie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek innej zmiany w materiałach;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
 1. Z chwilą udzielenia licencji, Wykonawca udziela zgody Administratorowi Serwisu do wykonywania oraz do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do materiałów na wyżej wymienionych polach eksploatacji.
 2. Ponadto, z chwilą udzielenia licencji, Wykonawca udziela upoważnienia Administratorowi Serwisu do wykonywania praw osobistych do materiałów w imieniu Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej przez czas obowiązywania Umowy, stanowiącej przedmiot niniejszego Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia licencji wbrew zobowiązaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Serwis CastingPro ma prawo rozwiązać Umowę z Wykonawcą oraz usunąć konto Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie jego zdjęć i materiałów audiowizualnych w celach promocji jego osoby, w tym wizerunku, imienia, nazwiska i/lub pseudonimu Wykonawcy na wszystkich znanych polach eksploatacji i we wszelkiego typu materiałach promocyjnych Serwisu CastingPro oraz serwisów social media związanych z Serwisem.
 5. Wykonawca w momencie przesłania materiałów (foto/video) oświadcza, że posiada do nich prawa i zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie, licencje oraz zgody na eksploatację wizerunków, imion, nazwisk i pseudonimów), a udostępnianie zdjęć i materiałów audiowizualnych nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich.
 6. Acordeon Ewa Armiak jest właścicielem Serwisu CastingPro. Acordeon Ewa Armiak przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych z Serwisu i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości i ilości.
 7. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich bądź innych praw własności intelektualnej przez Użytkownika Serwisu.
 8. Treść Serwisu chroniona jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

IX. Pliki cookies

Stosowanie plików cookies:

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu wykorzystuje pliki cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej.
 3. Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika Serwisu rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane w Serwisie rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających z Serwisu.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Ten typ cookies jest obowiązkowy, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe/stałe: dzięki nim korzystanie przez Użytkownika z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewnienie optymalnej nawigacji, zapamiętywanie wybranej rozdzielczości, układ treści etc.). Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten typ plików cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 1. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępów do plików cookies
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies;
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej;
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.

 

X. Zablokowanie/usunięcie konta wykonawcy/twórcy w serwisie/rozwiązanie umowy

 1. Umowa dotycząca współpracy zawarta pomiędzy Użytkownikiem (Twórcą bądź Wykonawcą) a Serwisem zawierana jest na czas nieokreślony, licząc od daty rejestracji i może zostać wypowiedziana w każdym momencie przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika z konieczności realizacji wszystkich projektów, których realizacji Użytkownik podjął się w stosunku do Twórców w trakcie i na mocy współpracy z Serwisem CastingPro oraz nie zwalnia go z wykonania obowiązków wynikających z zawartych umów.
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę o współpracę z Serwisem drogą e-mailową poprzez oświadczenie woli przesłane do Administratora Serwisu na adres: biuro@castingpro.pl
 3. Serwis CastingPro zastrzega sobie prawo do zakończenia, bez uprzedzenia, dostępu Użytkownika do Serwisu i korzystania z niego w przypadku, gdy Użytkownik przekaże Serwisowi CastingPro fałszywe informacje w ramach procesu rejestracji i współpracy z Serwisem.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z Użytkownikami za wszelkie zachowania, które według Serwisu CastingPro naruszają zasady korzystania z Serwisu, obowiązujące prawo lub są szkodliwe dla interesów innych Użytkowników.
 5. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem CastingPro wiąże się z usunięciem przez Administratora Serwisu konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu. W takiej sytuacji treści dotyczące Użytkownika, umieszczone w Serwisie, zostają usunięte.
 6. Serwisowi CastingPro przysługuje prawo zachowania kopii treści umieszczonych przez Użytkownika dla celów archiwizacji oraz na potrzeby rozliczeń finansowych z Użytkownikiem, przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu.
 7. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.